วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พิธีศีลมหาสนิท

   พิธีศีลมหาสนิท คือ การที่เราจะเข้ามีส่วนในพระโลหิตและพระกายของพระคริสต์
ดังที่มีเขียนไว้ในข้อพระคัมภีร์ดังนี้

   (1 โครินธ์ 10:16-17)

 16 ถ้วยแห่งพร ซึ่งเราได้ขอพรนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ? 
 17 แม้เราเป็นบุคคลหลายคน แต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียว เราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเรารับประทานขนมก้อนเดียวกัน

   พิธีศีลมหาสนิทนั้นเป็นพิธีที่สืบเนื่องมาจากพิธีปัสกาเมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ โดยพิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงการนมัสการอันสูงสุดเพื่อระลึกและประกาศถึงการวายพระชนย์และฟื้นพระชนย์ของพระเยซูคริสต์ ดังที่มีเขียนไว้ในข้อพระคัมภีร์ดังนี้

   (1 โครินธ์ 11:23-26) 

 23 เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงหยิบขนมปัง
 24 เมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหัก และตรัสว่า นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา
 25 หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกัน ตรัสว่า ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา จงทำอย่างนี้ คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา
 26 เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการวายพระชนย์ขององค์พระผู้เ็ป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา

   เมื่อเราจะเข้าสู่พิธีศีลมหาสนิท เราก็ต้องมีการเตรียมตัว โดยเล็งถึงพระกายของพระผู้เป็นเจ้าและจงสำรวจตัวเอง เพราะเมื่อผู้ใดได้เข้าสู่พิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ได้ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังที่มีเขียนไว้ในข้อพระคัมภีร์ดังนี้

   (1 โครินธ์ 11:27-32)

 27 ฉะนั้นถ้าใครกินขนมปัง หรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสม เขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า
 28 ทุกคนจงสำรวจตัวเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้
 29 เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษ
 30 เพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วย และบ้างก็ล่วงหลับไป
 31 แต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเอง เราคงไม่ต้องถูกพิพากษา
 32 เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลก


   ฉนั้นแล้วเมื่อเราได้สำรวจตัวเองและระลึกถึงพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าดีแล้ว ก็จงอธิษฐาน และกินขนมปังแล้วดื่มน้ำองุ่นด้วยใจที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด   
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น